میراث زن و شوهر

میراث زن و شوهر

میراث زن و شوهر

این فایل شامل 19 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد

ميراث زن وشوهر

زن و شوهر هم از هم ديگر ارث مي برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع مي شوند با جميع ورثه در صورتي كه خالي از موانع باشد (كفرو...) در هر صورت از يكديگر ارث مي برند. مگر در مريض، آن درصوتي است كه مرد درحال مريض بودن بازن ازدواج كرده، مرد اززن ارث نمي بردو زن هم از مرد ارث نمي برد


خرید آنلاین