پاورپوینت , ژنتیک2

پاورپوینت , ژنتیک2

پاورپوینت ,  ژنتیک2

این فایل شامل 36 اسلاسد زیبا و مطالب زیر می باشد 

üنوکئوتید ها از پورین یا پریمیدین مشتق می شوند.
خرید آنلاین